Právne centrum

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností pripravená advokátom, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory                                 

CENTRUM BÝVANIA -  realitná kancelária, spolupracuje pri realizácii prevodov nehnuteľností s advokátskou kanceláriou oprávnenou vykonávať tzv. autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností.

Autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti spočíva v spísaní zmluvy, zistení totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov a posúdení, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Výhody autorizácie  oproti klasickému spôsobu uskutočňovania prevodu bežne používaného inými realitnými kanceláriami bez profesionálnej podpory advokáta:

-          Autor autorizovanej zmluvy je vždy známy a je ním vždy advokát. V každej zmluve, ktorá je autorizovaná advokátom je tento advokát presne uvedený svojim menom a priezviskom, sídlom advokátskej kancelárie a číslom zápisu v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Advokát, ktorý zmluvu spísal a autorizoval sa na zmluvu vlastnoručne podpisuje a pripája aj svoju pečiatku.

Naproti tomu zostavovateľom bežnej „neautorizovanej“ zmluvy môže byť ktokoľvek. V praxi sa veľmi často môžete stretnúť s tým, že Vám predložia na podpis zmluvu, ktorú nespísal právnik a táto zmluva môže mať veľmi pochybný pôvod, kvalitu a žiaľ aj neočakávané a nepríjemné dôsledky pre účastníkov zmluvy. Ak Vám vznikne z neautorizovanej zmluvy škoda, tak sa môžete domáhať jej náhrady, ale je potrebné povedať na rovinu, že Vaše vyhliadky na odškodnenie sú minimálne.     

-          Advokát, ktorý Vám zmluvu o prevode nehnuteľnosti spísal a autorizoval je poistený zo zodpovednosti za škodu, ktorú by Vám ako klientovi spôsobil.

-          Okresný úrad – katastrálny odbor posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Kataster nemá právo ani povinnosť  skúmať obsah zmluvy, čo šetrí čas.

-          Okresný úrad – katastrálny odbor rozhoduje o povolení vkladu v zrýchlenej lehote 20 dní (oproti tridsiatim dňom pri klasickom konaní).

-          Zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom podpisujú všetci účastníci zmluvy pred advokátom, pričom osvedčenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo na matrike nie je potrebné z čoho vyplýva úspora nákladov na osvedčovanie podpisov.

-          Advokát musí predpísaným spôsobom zistiť totožnosť účastníkov zmluvy. Pokiaľ sa mu nepodarí zistiť ich skutočnú totožnosť a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Poškodenému účastníkovi teda musí túto škodu nahradiť.

Pri prevode pozemkov, nebytových priestorov a stavieb (okrem bytov) advokát disponujúci zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou môže podávať návrhy na vklad do katastra nehnuteľností elektronickou formou.